Nevíte si rady? Volejte 606 456 619

Reklamační řád

1. VRÁCENÍ ZBOŽÍ VE LHŮTĚ 14DNÍ

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na některé z našich kamenných prodejen.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

Zboží můžete vrátit na naší prodejně, ve které jste jej vyzvedl. Právo na vrácení zboží můžete uplatnit také písemně, a to zasláním zboží na adresu:

EURO KOBERCE s.r.o.

Poděbradská 594/13, Praha 9, 190 00

 

Vracené zboží:          

  • musí být řádně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození na cestě zpět k prodávajícímu
  • musí být nepoškozené
  • musí být kompletní
  • s kopií dodacího listu a faktury (pokud byly vystaveny) nebo s jiným dokladem prokazujícím koupi zboží

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy nám je doručeno odstoupení od smlouvy. Doručením se rozumí informace, že chcete od smlouvy odstoupit, případně samotné doručení odstoupení i se zbožím. Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem.

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno ve lhůtě, nestačí tedy jeho zaslání v poslední den lhůty. V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, ze kterého je zřejmé, že zboží jste zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

2. REKLAMACE VAD ZBOŽÍ

EURO KOBERCE s.r.o. odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci kupujícím v záruční době.

U věcí prodávaných za nižší cenu (netýká se akčních výrobků ani množstevních slev), neodpovídá společnost EURO KOBERCE, s r.o. za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

Kupující uplatňuje reklamaci tak, že se prokáže prodejním dokladem, případně záručním listem, byl-li na zboží vystaven a předáním zboží. Není-li předání zboží možné např. z důvodu jeho trvalého spojení s budovou nebo jiným povrchem, sdělí kupující prodávajícímu, kde se zboží trvale nachází a kde je možné zboží vidět

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží.

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu zboží dodané prodávajícím pečlivě prohlédnout a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující na adrese:

EURO KOBERCE s.r.o.

Poděbradská 594/13, Praha 9, 190 00

Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte !!!

Reklamaci můžete uplatnit dvěma možnými způsoby:

  • Reklamaci můžete osobně předat na prodejně EURO KOBERCŮ, kde jste zboží převzal i v případě osobního odběru zboží. Doporučujeme uplatnit reklamaci prostřednictvím reklamačního listu.

Pro rychlejší vyřízení reklamace doporučujeme vyplnit formulář reklamačního listu. Na základě zaslaných dokumentů bude posouzena oprávněnost vaší reklamace, následně vás budeme kontaktovat.

V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30denní lhůtě.
Peníze vám pošleme na bankovní účet nebo vám částku vyplatíme na  naší prodejně, kde jste zboží převzali.

Náklady spojené s dopravou zboží zpět prodávajícímu Vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:

  • reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybným užíváním, mechanickým poškozením apod.),
  • zašlete žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží a doložíte výši nákladů ( účtenka za poštovné, přepravní list apod.).

Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží.
 V případě, že reklamace nebude uznána, je kupující povinen jím reklamované zboží vyzvednout, a to ve lhůtě nejdéle do 1 měsíce, ode dne, kdy bude o výsledku reklamace vyrozuměn. V případě, že tak neučiní, je společnost EURO KOBERCE, s r.o. oprávněna účtovat poplatek za uskladnění ve výši 15,- Kč za každý započatý den. To samé platí v případě vyzvednutí opraveného zboží. Opravené zboží bude vydáno pouze po předložení originálu reklamačního formuláře.

V případě nevyzvednutí zboží do šesti měsíců ode dne vyrozumění o vyřízení reklamace, je společnost EURO KOBERCE, s r.o. oprávněna na základě podpisu reklamačního protokolu a v něm uděleného souhlasu zákazníka uvedený výrobek prodat ve smyslu ust. § 656 občanského zákoníku.

Tento reklamační řád je platný od 1.5.2018

Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího, na provozovnách prodávajícího nebo jako dokument na www.eurokoberce.eu